CONDICIONS GENERALS

1. Finalitat, objecte i àmbit d'aplicació

Les presents estipulacions regulen la contractació de productes i serveis oferts i la publicitat dirigida als seus clients / usuaris per part de Xviolins Regals Musicals (xviolins.com) oferint als seus clients regals musicals, accessoris per a músics i qualsevol producte que pugui afegir a la seva gamma en un futur. Les presents Condicions Generals regulen així mateix els drets i obligacions de les parts derivats de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos.

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina xviolins.com estan obligats a conèixer i a acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l'expressió "usuari" comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web xviolins.com, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc web.

Els serveis oferts per Xviolins Regals Musicals a la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. Xviolins es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, sent d'aplicació les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les anomenades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els bens o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia de la qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a distància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran, tot això de conformitat amb el previst a l'art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de Xviolins, les presents Condicions Generals s'estableixen de conformitat a lo previst a la llei espanyola, i en particular a la Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu y del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i demés lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.

Aquestes condicions regulen única i exclusivament les relacions de venda B2C, és a dir, la venta al menor, i en cap cas seran aplicables a la venda B2B o venda al major.

2. Identificació i raó social de l'empresa oferent

Maiol Xercavins Simó (nom comercial Xviolins Regals Musicals), con domicili social en Carrer del Bosquet 4, 3r 1a, Les Fonts de Sant Quirze del Vallès, 08194, Barcelona, inscrit com a treballador autònom amb NIF 52592280C, presta els seus serveis de venda electrònica per Internet a la seva pàgina web https://xviolins.com.

 

La seva adreça de contacte és l'email ventas@xviolins.com

El seu telèfon de contacte és el 650 80 60 22

El domicili a efectes de reclamacions serà el següent: Carrer de Caterina Albert 20, local 2. CP 08228 Les Fonts de Terrassa. Barcelona.

3. Condicions legals de Prestació del servei i responsabilitat

Claredat i transparència en la informació: Xviolins Regals Musicals, en compliment de lo disposat a l'art. 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l'accès per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva raó social (dades fiscals, registrals, domicili i direcció de comunicacions), així com a les dades del client, d'accès exclusiu al mateix, que obrin en poder de l'empresa.

Així mateix, d'acord amb l'abans anomenat Real Decret Legislatiu 1/2007, ofereix al client tant la informació precontractual (veure aquestes Condicions Generals així com la informació adicional als diferents apartats de la web) com la confirmació de les informacions exigides legalment.

 

4. Condicions d'accés de l'usuari/client

L'usuari de la pàgina web de Xviolins Regals Musicals tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la mateixa, si bé Xviolins es reserva el dret a restringir l'accés a la informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web de Xviolins té el dret a registrar-se com a client, podent per tant acollir-se a les ofertes especials destinades al col·lectiu de clients registrats si compleix amb les concretes condicions de la oferta que para cada producte s'especifiquen.

La informació pública continguda a la pàgina web de Xviolins referida tant a la companyia Xviolins com a les marques, productes, logotips,... de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legas sobre propietat intelectual i industrial, pel que no s'autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client/usuari alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de Xviolins, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes previstos a l'apartat 10 sobre Drets de Propietat Industrial e Intelectual.

Registre d'usuari: El client/usuari amb caràcter previ a la formalització de la compra de qualsevol dels productes oferts per Xviolins haurà de registrar les seves dades i circumstàncies personals necessaris per a la formalització del contracte de compravenda (nom i cognoms o raó social, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon).

L'usuari només podrà contractar i realitzar comandes si és major d'edat. En cas contrari, la responsabilitat per realitzar comandes per menors d'edat correrà a càrrec dels pares o tutors legals del menor.

Per a poder realitzar comandes a la pàgina Web, cada client proporcionarà a Xviolins de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal.

Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma faudulenta o falsa podran ser considerades com a delicte de falsedat de documents mercantils.

Xviolins podrà oferir al client un sistema de registre personal a través d'una clau d'accés personalitzada (login) i una contrasenya (password) per a facilitar al client futures operacions de compra. En tal cas, el client podrà designar al seu criteri la clau i la contrasenya desitjades, sempre i quan aquestes estiguin disponibles o no es trobin assignades a altres clients. Mitjançant un procés automàtic, Xviolins, si ho desitja el client, generarà la clau d'accès i la contrasenya per al client. No s'admetran claus o contrasenyes amb continguts immorals, injuriosos, vexatoris, discriminatoris o que contravinguin lo disposat a les lleis, ni aquelles amb termes que al·ludeixin a marques, productes o denominacions protegits per les disposicions legals sobre Propietat Intelectual, industrial o contraries als drets a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia clau d'accés i de la seva contrasenya. Xviolins queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d'accés.

5. Procès d'oferta i acceptació

CONDICIONS DE COMPRA-VENDA DEL PRODUCTE

Política de preus: Xviolins Regals Musicals es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per a garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent a la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

En el procés de compra electrònica es seguiran els següents pasos segons el menú d'opcions consignat a la pàgina web de Xviolins:

 

 • Informació sobre el producte ofert al client: Inclou les característiques tècniques, descripció, mides, fotografía ofientativa.
 • Informació sobre el preu del producte:Informació del preu final o preu de venda al públic del producte a adquirir, contenint en la mateixa comanda el cost final per al client i incloent IVA, despeses d'enviament i assegurança de mercaderies i manipulació derivat del transport.El cost final, per tant, serà comunicat al client al procés de compra electrònica abans de què aquest formalitzi la seva acceptació escollint la opció "realitzar la comanda" del procès de compra.

   

  Els possibles descomptes o regals promocionals seran lliurement dirigits per Xviolins als col·lectius designats a cada moment per Xviolins, o en funció del producte ofert, segons la publicitat existent a cada moment a la seva pàgina web.

 • Aceptació de la comanda: En el moment de formalització de la comanda, una vegada utilitzada la opció del menú d'acceptació de la comanda, s'entén per donat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga a les parts. Xviolins emmagatzemarà electrònicament la comanda, llevat error de tipografia raonable, en aquest cas la comanda no podrà ser processada.

   

  Xviolins després de l'acceptació de la comanda informarà al client de la mateixa mitjançant l'enviament de la confirmació de la comanda al correu electrònic indicat pel client.

   

  El compromís adquirit per Xviolins de venda i entrega de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a final d'existències, pel que Xviolins, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant, de concórrer circumstàncies excepcionals com comanda abusiva, multicomanda interactiva o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituent íntegrament al client les quantitats pagades pel mateix

 • Formes de pagament pel client: S'estableixen el següents mètodes de pagament:
  • Transferència bancària o Ingrés en efectiu de l'import íntegre a favor del compte bancari de titularitat de Xviolins publicada a la seva web; en ambdues modalitats de prepgament amb menció expresa del número de comanda al qual es refereix el pagament. Comandes amb aquest mètode de pagament que no s'abonin al compte de Xviolins 7 dies després de la confirmació de la comanda, seran cancel·lades de manera automàtica una vegada conclòs aquest termini. És important recordar que alguns bancs poden trigar 1-2 dies hàbils en fer efectiva una transferència, i els ingresos en compte poden trigar un mínim de 24h en veure's reflexat en el nostre sistema.
  • Targeta de crèdit: El pagament mitjançant targeta de crèdit, per raons internes de Xviolins, es realitza a través de la passarel·la de pagament de REDSYS sense que això tingui cap mena de transcendència pel client. Aquest servei no tindrà cap recàrrec sobre l'import total de la seva compra.
  • Paypal: El pagament mitjançant Paypal es realitza a la pròpia web de Paypal, sense que això tingui cap mena de transcendència pel client. Aquest servei no tindrà cap recàrrec sobre l'import total de la seva compra.
 • Factura:Xviolins Regals Musicals emetrà factura electrònica que estarà sempre disponible per al client a la seva àrea privada. Així mateix, si el client ho desitja, podrà sol·licitar una còpia física que li serà remesa al seu domicili.

   

  Xviolins adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent (Reial Decret 1496/2003 sobre normes de Facturació, modificat pel Reial Decret 87/2005). La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, pel que el client ha d'assegurar-se de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.

   

  Xviolins adverteix que, per motius de protecció de dades personals, únicament s'emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s'emetran duplicats a tercers.
 • Plaç d'entrega del producte adquirit: El plaç d'entrega de la mercaderia depèn del mètode d'enviament escollit, tal i com s'estipula a l'apartat "Enviaments".

   

  Tot i que ens esforcem per entregar la teva comanda dins dels terminis indicats, desafortunadament no podem garantir que els esmentats terminis no es vegin afectats per situacions imprevistes que afectin al nostre transportista. En aquests supòsits, no oferim cap tipus d'indemnització.

  Per al supòsit de retràs en l'entrega superior a 60 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat al formalitzar la comanda, i sempre i quan aquest retràs sigui imputable a Xviolins, el client, prèvia reclamació escrita (carta o email), podrà desistir unilateralment de la comanda, restituint-li les quantitats abonades, en atenció als articles 103 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007.

 • Lloc i forma de l'entrega: La comanda serà entregada al domicili designat al moment de la contractació pel client o en la oficina de Correos designada pel mateix al moment de realitzar la comanda. La modificació posterior del lloc d'entrega sol·licitat pel client serà únicament possible abans de que la comanda surti dels nostres magatzems i generarà despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La modificació de la direcció d'entrega una vegada entregada la comanda al transportista no serà possible a no ser què el client assumeixi les despeses i així s'acordi expressament entre les parts. La mercaderia s'entregarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en què es consignaran les dades que permetin identificar al client, la comanda i el número total de paquets que composen l'enviament.

   

  La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

   

  Important: Assegura't de què el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet a l'albarà del transportista, rebutja l'enviament i notifica-ho per escrit a Xviolins a les següents 24 hores. En cas de deteriorament del producte o falta de conformitat degut al transport (els quals no siguin manifests al moment de l'entrega o no siguin visibles exteriorment), hauràs de notificar-ho a Xviolins en el transcurs de les 24 hores posteriors a la recepció via email a ventas@xviolins.com.

6. Garantia dels productes

La garantia dels productes venuts per Xviolins es presta i estableix en virtut de la normativa continguda a la legislació vigent, en particular, al mencionat Reial Decret Legislatiu 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor les diferents opcions per a exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li la opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, tret que una d'aquestes resulti impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

 

En cas de falta de conformitat del producte, es reconeix un plaç de dos anys a partir del moment de l'entrega per a que el comprador pugui fer efectius els seus drets, ara bé, només durant els 6 mesos següents a l'entrega s'acceptarà que la falta de conformitat ja existia en el moment de l'entrega, corresponent al comprador provar, en els següents 18 mesos (això és, des del setè fins a finalitzar els 2 anys) que el bé era no conforme, tot això d'acord amb l'article 114 i següents de l'anomenat Reial Decret Legislatiu.

 

Garantia comercial: Els fabricants poden oferir garanties addicionals, l'extensió i duració de les quals difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties seran exclusivament de càrrec del fabricant que s'obliga a elles.

 

En virtut del Reial Decreto Legislatiu, el venedor està obligat a entregar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els termes que el mateix estableix (article 114), en virtut del qual:

 

"El venedor està obligat a entregar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent front a ell de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment de l'entrega del producte.”

 

En tot cas, haurà de correspondre el número de sèrie del producte a reparar amb el que consti en els arxius de Xviolins.

 

Xviolins no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com curt circuït. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, tals com pujades o baixades de tensió, utilització d'accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o manipulació incorrecta o abusiva per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

 

El còmput de la garantia donarà començament el mateix dia d'entrega, en virtut de l'esmentat article 123 del Reial Decret Legislatiu.

 

En cas de reparacions de productes, el client haurà d'acudir exclusivament als serveis tècnics oficials (reconeguts i llicenciats pels fabricants). Es recomana anar als SATs per agilitzar els tràmits de reparacions.

 

Sense perjudici del règim de sanejament a dalt descrit, i encara en el cas de plena conformitat del bé, el client podrà desistir de la seva comanda i tornar-la en el plaç de 14 dies naturals, tal i com s'indica en els apartats següents.

 

La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri a la factura i només el titular podrà exigir la mateixa.

 

Xviolins no es responsabilitzarà d'atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través de Xviolins i/o que no constin a la factura de venda.

 

7. Drets del client

Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb l'establert a la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades.

 

No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu consentiment exprés.

 

No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d'haver-los rebutjat.

 

Accedir, rectificar, cancel·lar i/o oposar-se al tractament de les dades personals del client que obren a la base de dades de Xviolins a petició del client, tot això conforme al disposat a l'apartat sobre Protecció de Dades Personals.

 

Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de Xviolins.

 

Conèixer en cada moment l'estat de tramitació de la comanda efectuada.

 

El client (consumidors o usuaris es consideren únicament les persones físiques o jurídiques que adquireixen, utilitzen o gaudeixen el producte com a destinataris finals) tindran dret al desistiment del contracte en un plaç de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació a Xviolins dins d'aquest plaç per a que s'estableixin els procediments de devolució oportuns (número de devolució, i forma i direcció d'entrega de l'enviament de devolució), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte, no sent abonables els costos relacionats amb la comanda ni els costos de transport. Xviolins es compromet a la devolució de l'import en un plaç màxim de 30 dies hàbils, plaç obligatori estipulat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007.

 

Professionals: No tindran la consideració de consumidors i usuaris els que sense constituir-se en destinataris finals adquireixin, emmagatzemin, utilitzin o consumeixin bens o serveis, amb la finalitat d'integrar-los en processos de producció, transformació, comercialització, activitat professional o prestació a tercers, pel que no es beneficiaran dels drets atorgats als consumidors. Xviolins no acceptarà devolucions per desistiment per part d'empreses.

 

Xviolins acceptarà únicament un mínim desgast del producte degut exclusivament a la seva prova per a prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva sense alterar les condicions del producte en el moment de l'entrega. En casos d'ús anormal del bé no s'acceptarà l'anomenada devolució. Les despeses de devolució seran restats del preu del producte en el moment de la devolució dels diners. La mercaderia a retornar ha de ser prèviament assegurada per part del client mitjançant i exclusivament per la companyia de transport contractada per Xviolins.

 

Xviolins no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats pel client, o aquelles mercaderies que es tornin incompletes tant en els seus elements principals com accessoris. No procedirà el dret de desistiment fora del plaç indicat ni sobre productes subjectes a fluctuacions d'un mercat no controlat per Xviolins, ni sobre objectes peribles, objectes que puguin ser fàcilment reproduïts amb caràcter immediat o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats. Tampoc procedirà el desistiment de mercaderies o comandes que puguin considerar-se per les seves característiques especials a mida del sol·licitat pel client.

 

En casos de desgast o deteriorament del bé per causes que no es deguin exclusivament a la seva prova per a prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva, Xviolins podrà pactar amb el client la indemnització corresponent i proporcional al deteriorament.

 

Excepcions: La devolució per desistiment dels següents productes no serà en cap moment possible:
 • Cordes, peces, recanvis i demés accessoris en que el precinte/embalatge original hagi sigut malmès o obert.
 • Tots els productes que requereixin contacte directe amb alguna part del cos com per exemple arracades i penjolls, l'embalatge del qual hagi sigut des precintat o es detectin els més mínims signes d'ús.
 • Roba amb l'embalatge obert.
 • Tots els instruments musicals que tinguin signes d'haver estat utilitzats més de l'estrictament necessari per prendre la decisió.
 • Tot tipus de productes que requereixin una instal·lació fixa professional i hagin sigut instal·lats amb posterioritat a la compra, amb equips d'àudio.
 • Tot tipus de productes de la gama Regals Musicals el precinte/embalatge dels quals hagi sigut malmès o obert.
Important: tindran la consideració de consumidors les persones físiques o jurídiques que actuïn en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. Xviolins no acceptarà devolucions per desistiment per part d'empreses o autònoms.

 

Instruccions per a l'enviament (devolució) de productes: L'entrega d'una possible devolució no es gestionarà directament a les nostres instal·lacions, sinó que serà entregada al transportista per al seu enviament. Informem que, per a evitar qualsevol incidència, és necessari que els productes més petits (agulles de tocadiscos, arracades, penjolls...) vagin protegits per un embalatge addicional extern – tal com ho has rebut al teu domicili- i evitar així qualsevol tipus de desperfecte o manipulació de l'embalatge original del producte durant el transport. Per als productes més grans (guitarres, contrabaixos...) no és imprescindible un embalatge extern protegint l'original, no obstant, és important que s'asseguri que el producte s'envia degudament protegit dins de la caixa original amb les proteccions destinades per aquesta finalitat (suros, porexpan, plàstic de bombolles, etc) i evitant qualsevol tipus de manipulació en el mateix.

 

Per a qualsevol dubte sobre el correcte enviament dels productes a Xviolins, consulti amb el nostre departament d'Atenció al Client.

 

Seran rebutjades totes les devolucions de productes que no comptin amb l'embalatge original i/o que no presentin el formulari original de devolució de Xviolins.

 

8. Obligacions de l'usuari/client

 • Conservar les seves claus personals amb la deguda diligència.
 • Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per Xviolins a la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, introduir continguts denigrants o interferir als seus medis informàtics a través de virus o altres conductes prohibides al Dret.
 • Respectar el pacte de compra una vegada acceptat el període, amb l'oportú pagament del preu concertat i abstenir-se de portar a terme conductes abusives i antijurídiques a la contractació.
 • Utilitzar la informació publicada per Xviolins exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.
 • No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per Xviolins en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

9. Drets de Xviolins

 • Conservar, modificar o suspendre la seva web sense previ avís.
 • Modificar el preu de les ofertes.
 • Rebutjar comandes per falta d'existències o impagament del client.
 • Rebutjar l'accés a les eines informàtiques a clients en cas d'incompliment d'aquestes condicions.
 • Percebre l'import de les comandes del client acceptada la transacció.
 • Reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l'article fins a l'íntegre pagament per part del client.
 • Reservar-se el dret d'efectuar sortejos de bens o serveis a la seva pàgina web.
 • Utilitzar la informació publicada per Xviolins exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.
 • No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per Xviolins en tots els continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.
 • Procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics.

10. Drets de la propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitant: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges,..., així com el disseny gràfic, codi font i demés elements de software continguts a la pàgina web “ shop.xviolins.com”) son propietat de Xviolins o de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

 

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de Xviolins, o, en el seu cas, de l'empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferits.

 

L'accés als serveis subministrats no suposa per part de Xviolins renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sense prejudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat dels continguts, sempre que aquest dret s'exerceixi segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s'utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

 

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l'honor o la intimitat i la bona fe, correspondrà exclusivament a l'usuari, eximint en tot cas a Xviolins de qualsevol responsabilitat que es derivi de tals conductes.

11. Exoneració de responsabilitat

Xviolins no respondrà per les interrupcions que es produeixin als serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferits.

 

12. Protecció de dades de caràcter personal

Tota la informació sobre la nostra política de protecció de dades es troba recollida a la pàgina POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

2024 Xviolins Regals Musicals